666 551 734 biuro@ollex.pl

Wynajem autokarów Grudziądz

 

Jeśli szukasz w Grudziądzu lub okolicy firmy zajmującej się wynajmem autokarów, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! W swojej flocie mamy nowoczesne i w pełni wyposażone autokary, które zapewnią komfortową i bezpieczną podróż dla każdego pasażera. Kierowcy obsługujący pojazdy są doświadczonymi profesjonalistami, którzy zadbają o bezpieczeństwo i wygodę podróży. Celem jest nie tylko dowiezienie pasażerów do celu, ale też zapewnienie im możliwie jak najprzyjemniejszej atmosfery w trakcie jazdy. Zadbamy o to, aby wycieczka czy podróż służbowa od początku do końca toczyła się miło.

Wynajem autokarów Grudziądz

Potrzebujesz auta? Zadzwoń!

Obsługa wycieczek – wynajem autokarów

Zajmujemy się obsługą wyjazdów krajoznawczych po Polsce oraz wycieczek dla grup zorganizowanych. Bez względu na to, czy uczestnikami wyjazdu są dzieci, czy dorośli, z nami bezpiecznie osiągną oni cel swojej podróży. 

Nasza oferta obejmuje wynajem autokarów z Grudziądza na różnego rodzaju wyjazdy, takie jak:

 • wycieczki szkolne,
 • wyjazdy integracyjne dla firm,
 • wyjazdy na mecze i koncerty,
 • wyjazdy pielgrzymkowe,
 • wyjazdy na wesela i inne uroczystości.

Do obsługi wycieczek udostępniamy nowoczesne pojazdy. Są one przede wszystkim bezpiecznie i komfortowe, wyposażone we wszystko, czego uczestnicy wyjazdu mogą potrzebować w trasie.

Każdy z autokarów jest prowadzony przez doświadczonego kierowcę z wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami. Taka osoba nie tylko dowozi gości z punktu A do punktu B, ale też dba o ich komfort w czasie jazdy. Dzięki temu, już sama podróż okazuje się doskonałym wstępem do rozpoczęcia wesołej przygody.

Wynajem autokarów

Komfortowe i nowoczesne autokary z Grudziądza

Oferujemy wynajem komfortowych i nowoczesnych autokarów, które są klimatyzowane, mają rozkładane fotele, Wi-Fi, gniazdka elektryczne, DVD, a także toaletę. Pojazdy są regularnie kontrolowane, a oprócz obowiązkowych przeglądów często przeglądane i serwisowane – gotowe do pokonania bezpiecznie i sprawnie nawet dalszych odcinków tras.

Oferujemy atrakcyjne ceny wynajmu autokarów, a także możliwość negocjacji ceny w przypadku wynajmu na dłuższy okres lub regularnej współpracy z OL-LEX. Jeśli jesteś zainteresowany tą usługą, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie przedstawimy pełną ofertę i odpowiemy na wszystkie pytania.

Oferujemy również wynajem autokarów w Kwidzynie.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu pojazdów zawartych pomiędzy Wynajmującym a Najemcami.

2. Najemca będący osobą fizyczną w chwili zawarcia umowy najmu musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać:

  • ważny dowód osobisty lub paszport,
  • prawo jazdy ważne minimum od 2 lat

3. Najemca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mający zdolność prawną zobowiązany jest w przypadku podmiotów gospodarczych, dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy, oraz wskazać osobę fizyczną jako upoważnioną do wykonywania umowy najmu, a osoba ta powinna spełniać wymogi podane w punkcie 2.

4. Podmiotem zobowiązanym umową najmu jest Najemca, który za wszelkie działania i zaniechania osoby trzeciej odpowiada jak za działania i zaniechania własne, a Wynajmujący uprawniony jest dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu Regulaminu i umowy najmu bezpośrednio od Najemcy. Jeżeli w Regulaminie mowa jest o Najemcy, znajduje to także zastosowanie do osoby trzeciej.

5. Czynsz najmu liczony jest w stawce za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu. Pierwsza doba najmu rozpoczyna się w dniu i godzinie określonej w umowie najmu.

II. Zawarcie umowy

1. Najemca składa Wynajmującemu zamówienie na wynajęcie pojazdu.

2. Przy zawarciu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.

3. W przypadku najmu bezgotówkowego (z OC Sprawcy) Najemca oświadcza, że nie posiada innego wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego i wynajmowany pojazd jest mu niezbędny w okresie naprawy.

4. Najemca oświadcza, że nie zamierza rezygnować z rozpoczętej naprawy pojazdu mechanicznego w trakcie wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy.

5. W przypadku zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy najmu w formie kaucji, kaucja ta podlega zwrotowi na rzecz Najemcy z chwilą dokonania zwrotu wynajętego pojazdu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeżeli Wynajmującemu przysługiwać będą względem Najemcy jakiekolwiek roszczenia z tytułu naruszenia przez Najemcę Regulaminu lub warunków umowy najmu, Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia swoich roszczeń z kaucji wpłaconej przez Najemcę.

6. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin i podpisaniu umowy. Oględziny pojazdu będą towarzyszyć także w procedurze zwrotu pojazdu.

7. Przedłużenie czasu trwania najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia czasu trwania najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej na 24 godziny przed upływem okresu obowiązywania najmu pisemnie, faksem lub mailem. Brak zgłoszenia przez Najemcę zamiaru przedłużenia najmu pojazdu i niezwrócenie pojazdu w ciągu 3 godzin od momentu zakończenia umowy najmu może być przez Wynajmującego potraktowane jako przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę, o czym Wynajmujący ma prawo zawiadomić organy Policji, oraz spowoduje to podwyższenia stawki wynajmu o 100% za każdą dodatkową dobę samowolnego użytkowania pojazdu.

III. Prawa i obowiązki stron

1.Wynajmujący oddaje do eksploatacji sprawny technicznie, czysty (wewnątrz i na zewnątrz) oraz ubezpieczony w OC pojazdu.

2. Wynajmujący za podstawienie samochodu pod wybrany przez najemcę adres

  • do 10 km jeżeli okres wypożyczenia trwa 1-3 dni
  • do 20km jeżeli okres wypożyczenia trwa 4-7 dni
  • do 30km jeżeli okres wypożyczenia trwa powyżej 7 dni

nie pobiera opłaty, w innym przypadku, opłata wynosi 2,00 zł/za kilometr (nie dotyczy wynajmu z OC Sprawcy).

3. Wynajmujący oddaje najemcy pojazd z pełnym bakiem paliwa (BENZYNY lub ON), i tak zatankowany pojazd musi być zdany przez najemcę. W przypadku braku stanu paliwa jak przy odbiorze pojazdu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty za brakującą ilość paliwa.

4. Najmujący może przejechać wypożyczonym pojazdem 250 km w ciągu jednej doby. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu Najemca pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty wynoszącej 1,00 zł za każdy dodatkowo przejechany kilometr.

5. Najemca pojazdu uiszcza opłatę w dniu wypożyczenia za cały okres trwania umowy wynajmu (nie dotyczy wynajmu auta z polisy OC sprawcy). Wynajmujący nie zwraca nadpłaconej kwoty, jeśli Najemca zwróci pojazd przed końcem trwania umowy.

6. Najemca w momencie odbioru pojazdu uiszcza KAUCJĘ (ustalaną indywidualnie w zależności od klasy wynajmowanego samochodu) – *(nie dotyczy wynajmu auta z polisy OC sprawcy).

7. Koszty naprawy ogumienia oraz wymiany żarówek w reflektorach podczas eksploatacji samochodu przez Najemcę pozostaję po Jego stronie.

8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez Najemcę pojazdu, zaś Najemca zobowiązany jest do umożliwienia Wynajmującemu przeprowadzenia kontroli oraz udostępnienia pojazdu wraz z dokumentami.

Najemca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa, zwłaszcza przepisów ruchu drogowego,

b) należytego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą w szczególności przez każdorazowe zamykanie pojazdu i aktywowanie urządzeń anty kradzieżowych,

c) tankowania pojazdu paliwem zgodnym z rodzajem silnika,

d) utrzymywania pojazdu w należytej czystości,

e) nie przekraczania wynajętym pojazdem granic Polski bez pisemnej zgody Wynajmującego.

f) w razie zdarzenia drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego oraz udzielenia pomocy w pisemnym ustaleniu przez Policję pełnego zakresu wynikłych stąd strat, a w miarę możliwości do uzyskania pisemnego oświadczenia o zaistniałym zdarzeniu od sprawcy szkody,

Najemca nie może:

a) dokonywać w wynajętym pojeździe jakichkolwiek przeróbek, czy modyfikacji W przypadku naruszenia tego zakazu Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia wynajętego pojazdu do stanu poprzedniego oraz żądania od Najemcy zapłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości pojazdu spowodowanej przeróbkami, czy modyfikacjami dokonanymi przez Najemcę.

b) holować wynajętym pojazdem inne pojazdy.

c) przekraczać limit maksymalnej ładowności pojazdu, określonej w instrukcji obsługi pojazdu,

d) udostępniać pojazd osobie niewskazanej w umowie jako uprawnionej do kierowania pojazdem,*Nie dotyczy najmu z OC Sprawcy.

e) dokonywać lub zlecać dokonanie czynności naprawczych, lub obsługowych wynajmowanego pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniu oraz do postępowania zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Najemca może naprawić we własnym zakresie lub zlecić naprawę pojazdu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.

f) palić tytoniu oraz przewozić zwierzęta.

W poniżej wymienionych przypadkach Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe straty:

a) Kradzież pojazdu, w którym nie zostały uruchomione zabezpieczenia. Kradzież, w wyniku której utracone zostały dokumenty, kluczyki. Szkody powstałe w sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w umowie najmu W wypadku, kiedy kierowca był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, środków psychotropowych, prowadził pojazd bez ważnego prawa jazdy lub zbiegł z miejsca wypadku. Umyślne uszkodzenia pojazdu. Uszkodzenie pojazdu w wyniku przekroczenia prędkości, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym.

b) W przypadkach próby podmiany, zamiany czy też demontażu części oznakowanych lub posiadających fabryczne numery jak też próby ingerencji w stan licznika kilometrów z zamiarem zatajenia rzeczywistego przebiegu pojazdu najemca zostanie obciążony kwotą równą wartości części wg aktualnych cen detalicznych, kwotą za montaż tych części oraz kara w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Wynajmujący nie odpowiada:

a) za straty materialne powstałe w wyniku nie dotarcia wypożyczanym samochodem do celu podróży z powodu awarii, kolizji, kradzieży itp.

b) za wykroczenia drogowe popełnione przez Najemcę (mandaty karne, zdjęcia z foto radarów). Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności finansowych za mandaty karne i zdjęcia z foto radarów za czas trwania umowy wypożyczenia pojazdu.

c) za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

d) za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia pojazdu.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a) szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją pojazdu,

b) szkód spowodowanych umyślnym uszkodzeniem pojazdu,

c) drobnych szkód, w tym lekkich wgnieceń, uszkodzeń lusterek, zderzaków, szyb oraz lakieru, spowodowanych z winy najemcy.W takim przypadku jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za wynajem pojazdu do czasu zakończenia jego naprawy

d) innych szkód powstałych z winy Najemcy, w tym na skutek braku należytego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,

e) w przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym lub uszkodzonym wyposażeniem, względnie zaginionymi lub zniszczonymi dokumentami, Najemca zobowiązany będzie ponieść wynikające stąd koszty, jak również zgłosić fakt utraty dokumentów na Policji.

  • 500zł za zgubienie dokumentów
  • 700zł za zgubienie kluczyka.

f) W Przypadku zdjęć z fotoradarów lub innych ujawnionych wykroczeń drogowych wynajmujący obciąży każdorazowo wynajmującego kwotą 100 zł za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu.

Podpisując umowę najmu Najemca oświadcza, iż zgadza się na wystawienie faktury imiennej, bez rygoru swojego podpisu na siebie bądź na swoją firmę, w której pracuje. Oświadcza również, że jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy.

Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do Wypożyczalnia i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz.883) w celach marketingowych. Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z umową najmu lub Regulaminem powinny być rozstrzygane przez właściwy sąd.

Stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz 883 ze zm.) Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdza otrzymanie informacji, że administratorem danych osobowych jest OL-LEX Karol Olewiński i dane są zbierane dla celów formalnych niezbędnych do opracowania zleconej sprawy oraz celów dochodowych. Zebrane dane mogą zostać przekazane podmiotowi wskazanemu w przepisach prawa w związku z dochodzeniem przez OL-LEX Karol Olewiński świadczeń na rzecz Wynajmującego oraz podmiotom współpracującym z OL-LEX w celu wykonania zawartych umów. Najemcy przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych wraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy

Masz pytania?
Napisz do nas!

Chętnie pomożemy w każdej sytuacji – wystarczy, że opiszesz nam swój problem, a wrócimy do Ciebie z informacją zwrotną.